موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٧ | ۸:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٧ | ۸:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٧ | ٧:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡترجیحا درایران:l
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺋﯽ 500 ﻋﺪﺩ ﺁﺟﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
1 ﻋﺪﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
... ﺍﻻﻥ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﺁﺟﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ 499 : ﻋﺪﺩ !
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﯿﻞ ﺩﺍﺧﻞ
ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﯿﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ: ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ -
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ: ﻓﯿﻠﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻝ - ﻣﺮﺣﻠﻪﺳﻮﻡ:
ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﻢ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ
ﮔﻮﺯﻥ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯿﺪ !
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ: ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ -
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ : ﻓﯿﻠﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﯾﻢ - ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﻮﻡ : ﮔﻮﺯﻧﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻝ - ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﺩﺭ
ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﻢ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺷﯿﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﻭﻧﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ . ﺍﻭﻥ ﮐﯿﻪ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﮔﻮﺯﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻟﻪ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ
ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ, ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭﺍ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺭﻓﺘﻦ
ﺗﻮﻟﺪ ﺷﯿﺮ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺳﻮﺍﻝ ﺁﺧﺮ. ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪ،
ﭼﺮﺍ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﺍﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ, ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ, ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ؟
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﻧﻪ, ﺍﻭﻥ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺁﺟﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﻣﺮﺩ!!! ﺷﻤﺎ
ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﺪﯾﻦ, ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﻟﻄﻔﺎموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٧ | ٦:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱۳ | ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱۳ | ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱۱ | ۸:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱۱ | ۸:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱۱ | ۸:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

برا  دیدنه بقیه به ادامه مطلب برینموضوعات مرتبط:
ادامه مطلب

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٩ | ٤:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٩ | ۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

اینجـآ زمیـن اســتــ ...

 

 رسـم آدم هـآیـش عجیـب اسـتــ ...

 

اینجـآ گـُم که بشـوی،

 

به جـای اینکه دنبـآلت بگردنــد،فــراموشت میکـُنــند..

 

 زیـآد که خوب بـآشی،زیـآدی میشـوی!

 

زیـآد که دم دسـت بـآشی،تکـراری میـشوی!

 

زیـآد که بخـندی،برچـسـب دیوانـگی میخـوری!

 

اینجـآ فقـط بـرای خودت زنـدگی کـُن.....موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٧ | ٥:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

0jrygnkpgfn5nghth52موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٦ | ٩:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

این روزها "بــی" در دنیای من غوغا میکند!
بــی‌کس ، بــی‌مار ، بــی‌زار ، بــی‌چاره بــی‌تاب ، بــی‌دار ، بــی‌یار ،
بــی‌دل ، بـی‌ریخت،بــی‌صدا ، بــی‌جان ، بــی‌نوا

بــی‌حس ، بــی‌عقل ، بــی‌خبر،بـی‌نشان ، بــی‌بال ، بــی‌وفا ، بــی‌کلام
،بــی‌جواب ، بــی‌شمار ، بــی‌نفس ، بــی‌هوا ، بــی‌خود،بــی‌داد ، بــی‌روح، بــی‌هدف ، بــی‌راه ، بــی‌همزبان .
بــی‌تو

بــی‌تو

بــی‌تو......

 

اینجا در دنیای من، گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند
نمی درند
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند...

 

 - می خواهم برگردم به دنیای کودکی آن زمان ها که :

پدر تنها قهرمان بود .

عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد 
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ... 
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند . 
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند.
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود 
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...!

این پست ثابتِ دنیای منه!!!موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٦ | ٤:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()
قبلنا پسره 15 سال میرفت زندان بعد دختره به پاش میموند .
.
.
.
الان نمیشه بری سره کوچه ماست بخری
اینم واسه دراوردن اهه بعضی ازاین شکست خورده های عشقی :))


موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٦ | ٤:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

 شباهت زندگی من و اینشتین در اینه که

هر دو بچگیهامون خنگ بودیم

ولی خب از وسطهای بیوگرافیمون به بعد یه کم متفاوت میشهموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٦ | ٤:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

بفرما شیرینــــــــــــــــــــــــــــــــیشیطانموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٥ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٥ | ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

إسهَلوا یا أیُّهـــا الَّذینَ لا کامنتوا...

 

""اسهال بگیرید ای کسانی که کامنت نمیگذارید...""موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

یادش بخیر ابتدایی که بودیم
وایمیسادیم تو صف بعد ناظممون میومد می گفت :
یه جوری بگید مرگ بر امریکا تا صداتون برسه امریکا !
ما هم ابله ؛
فکر می کردیم امریکا کوچه بغلیه چنان از ته جیگر داد میزدیم .... که جیگرمون پاره میشد...
با عرض اردت فراوان به عمه ی ناظمـــــــــــــــــــــــــــــ .....:))))))موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٦:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

عکس لو رفته+۱۸ از ۴ هلوی خارجی

بی جنبه ها نبینند

(مخصوصا این پسرای دمِ بختِ بدبخت که پول مول ندارن زن بگیرن جدا نبینن اگرم دیدن سعی کنن که فراموشش کنن )

حالا اگه واجدُشرایطی برو ادامه ی مطلب

شکلک های علی و مهساموضوعات مرتبط:
ادامه مطلب

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱ | ٥:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()

دیدید این فیلمارو که بچه گم میشه وقتی پدر مادرش پیداش

میکنن، نیم ساعت تو بغل همدیگه گریه میکنن والا ما که بچه

بودیم گم که میاد شدیم، بعد از اینکه پیدامون میکردن نیم ساعت کتک میخوردیم :| به لقمان گفتند با چی میای فیسبوک؟ . . . . . . . . گفت: با بی

ادبان!!! :|


آیا میدانستید که حروف تشکیل دهنده ی جمله ی “گلِ من الان

میام ، تا ببینمت بای بای” توی یک ردیف حروف کیبرد قرار دارن ؟

نه جدی نگاه کن ! حالا هنگ کن ! کلی زحمت کشیدم تا

کشفش کنم ! فک کنم نابغم …:d

یا اینکه ایا میدانستید اون شلککی که چشمک میزنه تو

یاهوپرشین و...چشاش ابیه؟؟؟؟؟؟؟؟نه جونِ من

ایامیدانستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینو خودم کشف کردما تا کشف کردم

رفتم ی تست ضریب هوشی ازخودم گرفتم


که اگه ی وقت استعداد کفش نشده ام سریع ازایران برم که

حیف نشم !!!دیدم نه بابا ضریب هوشیم ماشالاش باشه ی

دوسه تایی از  ضریب هوشی ی گوسفند بالاتره!!!موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱ | ٢:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهتاب | نظرات ()