اینجـآ زمیـن اســتــ ...

اینجـآ زمیـن اســتــ ...

 

 رسـم آدم هـآیـش عجیـب اسـتــ ...

 

اینجـآ گـُم که بشـوی،

 

به جـای اینکه دنبـآلت بگردنــد،فــراموشت میکـُنــند..

 

 زیـآد که خوب بـآشی،زیـآدی میشـوی!

 

زیـآد که دم دسـت بـآشی،تکـراری میـشوی!

 

زیـآد که بخـندی،برچـسـب دیوانـگی میخـوری!

 

اینجـآ فقـط بـرای خودت زنـدگی کـُن.....

/ 7 نظر / 8 بازدید